|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Zdjęcie pensjonariuszy DDS

Logo DDS

Dzienny Dom Senior+
w Dębnie

O naszej placówce

Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Dębnie (uprzednio Dzienny Dom Pobytu w Dębnie) przy ul. Mickiewicza 36a zostało sfinansowane ze środków RPO WZ 2014-2020 w ramach projektu: „Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)”. Cała inwestycja pochłonęła blisko sześć milionów złotych. Przedsięwzięcie zrealizowała firma STB sp. z o.o. z Myśliborza. Projekt zakładał wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie wyniosło 2.832.255,59 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 514.955,57 zł z budżetu państwa.

W celu realizacji projektu dostosowany został budynek w centrum miasta położony przy ul. Mickiewicza 36a w Dębnie wraz z ogródkiem, o łącznej powierzchni 2.345,7 m2. Budynek został przebudowany zgodnie z projektem architektonicznym i dostosowany dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Uchwałą z dnia 26 września 2019 roku nr XIII/119/2019 Rada Miejska Dębna w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Dębnie wraz z nadaniem statutu utworzono Dzienny Dom Pobytu z siedzibą w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36a funkcjonującego w formie jednostki budżetowej Gminy Dębno.

W związku przystąpieniem do Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2020, Gmina Dębno w drodze Uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Miasta Dębna z dnia 26 marca 2020 r. dokonała zmiany nazwy placówki na Dzienny Dom Senior+ w Dębnie.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Gmina Dębno w 2020 roku otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wyposażenie Dziennego Domu Senior+”.

Dzienny Dom Senior+ w Dębnie powstał jako ośrodek wsparcia w zaadoptowanym do tego celu budynku w centrum miasta, co umożliwia seniorom łatwy dostęp do placówki. Oferuje usługi dla 25 osób, 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. W czasie pobytu uczestnik korzysta z jednodaniowego posiłku w formie cateringu. Placówka organizuje i prowadzi dowóz uczestników na zajęcia oraz odwozi po skończonych zajęciach do miejsca zamieszkania.

Na parterze budynku utworzono pracownię do kinezyterapii. Jej podstawowym celem jest przywrócenie sprawności fizycznej. W pomieszczeniu tym prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rekreacji ruchowej, wychowania fizycznego oraz aktywności fizycznej. Pracownia ta połączona jest z pracownią do terapii indywidualnej i poradnictwa. Placówka sukcesywnie doposaża się w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, m.in. nieinwazyjne urządzenie terapeutyczne przeznaczone do zabiegów leczniczych mające na celu uśmierzenie bólu i poprawę samopoczucia. Dostępna jest elektroterapia, terapia ultradźwiękowa, laseroterapia, magnetoterapia oraz terapia skojarzeniowa. Na parterze znajduje się również lustrzana sala do zajęć ruchowych, z której korzystają seniorzy w celu poprawy i usprawnienia rozwoju fizycznego oraz  terapii taneczno-rekreacyjne, zajęcia relaksacyjne i teatralne.

Z pracowni do zajęć ruchowych prowadzi wyjście bezpośrednio na drewniany taras i ogród, gdzie w okresie letnim prowadzone są zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, połączone z ćwiczeniami oddechowymi.

W celu wygodnego przemieszczania się uczestników budynek zaopatrzono w windę.

Na pierwszym piętrze budynku przeznaczonym w całości dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Dębnie zlokalizowano dużą jadalnię bezpośrednio połączoną z otwartą kuchnią. Jadalnia pełni funkcję głównej sali spotkań oraz pracownię aktywizacji zajęciowej w zależności od potrzeb, stanu zdrowia i zainteresowań uczestników.

Po drugiej stronie korytarza stworzono pomieszczenie klubowe z biblioteką, wydzieloną częścią rekreacyjną wraz z telewizorem i miejscem do pracy przy komputerze oraz miejscem wspólnych spotkań, gier stolikowych i miłych rozmów. W sali tej prowadzone są zajęcia komputerowe, w trakcie których uczestnicy uczą się obsługi sprzętu komputerowego, podstawowych programów i korzystania z Internetu zgodnie z możliwościami i poziomem zainteresowania uczestników. Uczą się pisania wniosków urzędowych i załatwiania spraw przez portale tj. e-recepta, e-urząd itp. Do dyspozycji seniorów oddano także pomieszczenie do odpoczynku i wyciszenia, w której znajdują się tapczany.

Placówka zapewnia wsparcie i pomoc seniorom z terenu Gminy Dębno. Prowadzone są działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, usług socjalnych, w tym zapewnienie posiłku, terapia zajęciowa, kinezyterapii dostosowanej do wieku i potrzeb, zwiększająca aktywność ruchową oraz samodzielność życiową seniorów. Podopieczni korzystają z oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz poradnictwa specjalistycznego. Do dyspozycji seniorów są również dwa tarasy, które w okresie letnim są stale wykorzystywane do wspólnego biesiadowania, wypoczynku oraz relaksu.

Dzienny Dom Senior+ w Dębnie skierowany jest na potrzeby osób w wieku 60+ ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, posiadających złe warunki mieszkaniowe lub złe stosunki z rodziną, bezradnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mających potrzebę integracji społecznej, niepełnosprawnych, dotkniętych dysfunkcjami społecznymi. Osoby często z rożnych względów pozostają osamotnieni w swoich domach. Stworzony ośrodek ułatwia im funkcjonowanie i pozwala nawiązać kontakty z rówieśnikami. Kompleksowy i ciągły charakter usług proponowanych w Dziennym Domu Senior+ w Dębnie przyczynia się do rozwoju usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.

Dzienny Dom Senior+ zapewnia wsparcie osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem, chorobą lub niepełnosprawnością w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania poprzez zapewnienie pomocy w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb, a także organizacji czasu wolnego i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację następujących zadań: zapewnienie min. jednego gorącego posiłku, zapewnienie świadczenia rekreacyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, zapewnienie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, prowadzenie terapii zajęciowej.

Podopieczni mają możliwość pokazania swoich umiejętności, podzielenia się nimi z innymi. To pozwala im dostrzec, że są innym potrzebni. Dzięki temu mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i mieć poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Opieka oraz możliwość rehabilitacji na miejscu poprawia kondycję fizyczną, a fizjoterapia uzupełnia leczenie farmakologiczne i pooperacyjne.

Zapraszamy serdecznie do Dziennego Domu Senior+ w Dębnie.