|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Zdjęcie pensjonariuszy DDS

Logo DDS

Dzienny Dom Senior+
w Dębnie

SENIOR+

Dzienny Dom Senior+ w Dębnie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.

Całkowita wartość zadania w 2023 roku ramach Programu "Senior+" wynosi: 204.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 102.000,00 zł.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów prawidłowego funkcjonowania placówki w 2023 roku zachowując wszystkie standardy Programu "Senior+" oraz przyczyni się do rozwoju infrastruktury dla osób starszych, gdyż jest to pierwsza tego typu placówka na terenie Gminy Dębno.

Podejmowane działania Dziennego Domu Senior+ mają na celu:

 • wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania (środowisku lokalnym),
 • reintegrację osób starszych ze środowiskiem lokalnym,
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,
 • aktywizację seniorów w sferze fizycznej i intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej) oraz społecznej,
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa odnoszącego się do sfery psychicznej, socjalnej,
 • zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych osób starszych: lęku, frustracji, poczucia pustki, depresji,
 • umożliwienia seniorom odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów oraz poszerzania i zdobywania wiedzy,
 • pomaganie seniorom nabywania umiejętności organizacji czasu wolnego poza placówką.

Placówka realizuje zadania w zakresie:

1. Bytowym zapewniając:

 • miejsce pobytu,
 • wyżywienie (min. jeden ciepły posiłek),
 • utrzymanie czystości.

2. Opiekuńczym zapewniając:

 • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

3. Wspomagającym zapewniając:

 • udział w zajęciach terapeutycznych,
 • udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • realizację potrzeb kulturalnych,
 • warunki do rozwoju samodzielności,
 • rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym.