|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Zdjęcie pensjonariuszy DDS

Logo DDS

Dzienny Dom Senior+
w Dębnie

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W DZIENNYM DOMU SENIOR+ W DĘBNIE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Dzienny Dom Senior+ w Dębnie przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dzienny Dom Senior+ w Dębnie z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 36A, 74-400 Dębno. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) poprzez adres email: sdsdebno@wp.pl

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Dziennym Domu Senior+,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Dziennego Domu Senior+,
 • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które zawarły z DDS+ w Dębnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych spoczywających na Administratorze, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją danej osoby a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

W zależności od charakteru prowadzonej sprawy, podanie przez Państwa swoich danych osobowych może być dobrowolne lub obowiązkowe, związane z wymogiem ustawowym. Niepodanie przedmiotowych danych może wpływać na treść rozstrzygnięć w prowadzonych sprawach indywidualnych.